top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Thuế Bán và Chuyển Nhượng Bất Động Sản Hy Lạp (Greece)

Đã cập nhật: 16 thg 8, 2021

Bất Động sản Bán Trực tiếp

1. Cá nhân Thường trú tại Hy Lạp

Thuế dành cho Các khoản lãi vốn.

Các cá nhân nhận lãi thường phải chịu 15% thuế suất. Ngoại trừ lãi vốn do các cá nhân nhận được từ việc xử lý bất động sản được hoãn lại cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Việc miễn trừ này đã được ban hành hàng năm kể từ năm 2013 và dự kiến ​​sẽ tiếp tục cho đến khi các loại thuế khác đối với bất động sản được hợp lý hóa.

Thuế giá trị gia tăng (VAT) / thuế chuyển nhượng

 • Theo luật định chung, việc cung cấp và cho thuê bất động sản được miễn thuế Gía Trị Gia Tăng (VAT). Tuy nhiên, hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 thuế VAT sẽ được áp dụng nếu một tòa nhà mới được bán trước khi tòa nhà được sử dụng. Trong trường hợp này, thuế suất được áp dụng là 24%.

 • Thuế chuyển nhượng áp dụng đối với việc mua lại quyền sở hữu hợp pháp hoặc thuộc sở hữu kinh tế đối với bất động sản ở Hy Lạp được trả bởi người mua. Giá trị để tính thuế của bất động sản bị đánh thuế sẽ là mức thuế suất 3%. Trường hợp VAT được tính trên việc bán một tòa nhà mới thì không phải nộp thuế chuyển nhượng 3%.

Thuế dành cho các khoản lỗ vốn.

 • Các khoản lỗ phát sinh từ việc bán bất động sản ở Hy Lạp do các cá nhân tạo ra sẽ được bỏ qua vì tiền lãi hiện không phải chịu thuế.

1. Cá nhân không thường trú tại Hy Lạp

Các cá nhân không cư trú được đối xử như các cá nhân cư trú.

2. Đối với Doanh nghiệp thường trú

Các khoản lãi vốn.

 • Lợi nhuận vốn lãi phát sinh từ việc bán bất động sản ở Hy Lạp phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp như thu nhập kinh doanh. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh bị đánh thuế với thuế suất 24%.

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản lãi vốn được tính dựa trên sự chênh lệch giữa tiền doanh thu thuần và giá trị trên sổ thuế.

VAT / Thuế chuyển nhượng

 • Theo quy định chung, việc cung cấp và cho thuê bất động sản được miễn thuế VAT. Tuy nhiên, VAT sẽ có hiệu lực áp dựng từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, sẽ phải tính thuế VAT nếu một tòa nhà mới được bán trước khi tòa nhà đầu tiên chiếm đóng. Thuế suất VAT áp dụng là 24%.

 • Thuế chuyển nhượng áp dụng đối với việc mua lại quyền sở hữu hợp pháp hoặc kinh tế đối với bất động sản ở Hy Lạp và người mua phải trả. Giá trị tính thuế của bất động sản được đánh thuế với thuế suất 3%. Trường hợp VAT được tính khi bán một tòa nhà mới, như đã đề cập ở trên, thì không phải nộp thuế chuyển nhượng 3%.

Các khoản lỗ vốn

Nếu một khoản lỗ được ghi nhận khi bán tài sản, khoản lỗ này có thể được chuyển sang 5 năm và được sử dụng để bù trừ vào các khoản lãi trong tương lai.

3. Đối với Doanh nghiệp không thường trú

Các doanh nghiệp không cư trú được đối xử giống như các doanh nghiệp thường trú, từ khi bất động sản ở Hy Lạp do một doanh nghiệp ở nước ngoài nắm giữ được xem xét thường trú tại Hy Lạp. Tuy nhiên, các khoản lỗ chỉ có thể được bù đắp vào thu nhập chịu thuế khác của Hy Lạp.


Bất Động sản Bán gián tiếp

1. Cá nhân thường trú.

Các khoản lãi vốn

 • Lợi nhuận thu được từ việc bán cổ phần chưa niêm yết của các cá nhân phải chịu thuế thu nhập. Thuế suất 15% được áp dụng trên phần chênh lệch giữa giá bán và giá mua lại cổ phần. Nếu người bán cổ phần niêm yết nắm giữ ít hơn 0,5% vốn cổ phần thì việc bán được miễn Thuế Lợi từ Vốn.

VAT / Thuế chuyển nhượng

 • Việc chuyển nhượng cổ phần không phải chịu thuế gián tiếp.

2. Cá nhân không thường trú.

 • Các cá nhân không cư trú được đối xử như các cá nhân cư trú.

3. Doanh nghiệp thường trú.

Các khoản lãi vốn

 • Lãi từ vốn phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của Hy Lạp với thuế suất 24%.

VAT / Thuế chuyển nhượng.

 • Theo nguyên tắc chung, việc cung cấp và cho thuê bất động sản được miễn thuế VAT. Tuy nhiên, VAT sẽ được tính nếu một tòa nhà mới được bán trước khi được sử dụng lần đầu tiên. Thuế suất VAT áp dụng là 24%.

 • Việc chuyển nhượng cổ phần không phải chịu thuế chuyển nhượng hay thuế VAT.

Thuế Nhà thầu

 • Không áp dụng.

Các khoản lỗ vốn

 • Các khoản lỗ phát sinh từ việc bán cổ phần có thể được bù trừ vào lợi nhuận của cùng năm hoặc năm năm tiếp theo.

4. Doanh nghiệp không thường trú

 • Các doanh nghiệp không cư trú được đối xử giống như các doanh nghiệp thường trú, vì bất động sản ở Hy Lạp do một tập thể nước ngoài nắm giữ được xem xét để dẫn đến cơ sở thường trú tại Hy Lạp.

Chuyển nhượng trực tiếp trong nội bộ ( Từ 1 BĐS Hy Lạp sang 1 Công ty Hy Lạp )

Các khoản lãi vốn

 • Lợi nhuận từ vốn phát sinh từ việc bán bất động sản ở Hy Lạp phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp như thu nhập kinh doanh. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh bị đánh thuế với thuế suất 24%.

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi vốn được tính dựa trên sự chênh lệch giữa tiền doanh thu thuần và giá trị trong sổ thuế.

VAT / thuế chuyển nhượng

 • Theo quy định chung, việc cung cấp và cho thuê bất động sản được miễn thuế VAT. Tuy nhiên, thuế VAT sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, VAT sẽ được tính nếu một tòa nhà mới được bán trước khi tòa nhà được sử dụng lần đầu tiên. Thuế suất của VAT áp dụng là 24%

 • Thuế chuyển nhượng áp dụng đối với việc mua lại quyền sở hữu hợp pháp hoặc sở hữu kinh tế đối với bất động sản ở Hy Lạp và người mua phải trả. Giá trị tính thuế của bất động sản được đánh thuế với thuế suất 3%. Trường hợp VAT được tính khi bán một tòa nhà mới, như đã đề cập ở trên, thì không phải nộp thuế chuyển nhượng 3%.

Các khoản lỗ vốn

 • Nếu một khoản lỗ được ghi nhận khi bán tài sản, khoản lỗ này có thể được chuyển sang 5 năm và được sử dụng để bù trừ với các khoản lãi trong tương lai.

 • Theo các quy định của luật khuyến khích, áp dụng cho việc kết hợp kinh doanh hoặc tái cơ cấu doanh nghiệp (các điều khoản về sáp nhập và mua lại) có thể tránh được thuế chuyển nhượng và thuế tăng vốn.

Chuyển nhượng gián tiếp trong nội bộ ( Từ 1 BĐS Hy Lạp sang 1 Công ty Hy Lạp )

Các khoản lãi vốn

 • Thu nhập từ lãi vốn phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của Hy Lạp với thuế suất 24%.

VAT / Thuế chuyển nhượng

Việc chuyển nhượng cổ phần không phải chịu thuế chuyển nhượng hoặc thuế GTGT

Các khoản lỗ vốn

 • Các khoản lỗ phát sinh từ việc bán cổ phiếu có thể được bù trừ vào lợi nhuận của cùng năm hoặc năm năm tiếp theo.

 • Nếu các điều khoản về sáp nhập và mua lại áp dụng thuế chuyển nhượng và thuế thu nhập vốn có thể tránh được.

Chuyển nhượng trực tiếp trong nội bộ ( Từ 1 BĐS Hy Lạp sang 1 Công ty nước ngoài )

Các khoản lãi vốn

 • Lãi vốn phát sinh từ việc bán bất động sản ở Hy Lạp phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp như thu nhập kinh doanh. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh bị đánh thuế với thuế suất 24%.

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi từ vốn được tính dựa trên sự chênh lệch giữa tiền doanh thu thuần và giá trị ghi sổ thuế.

VAT / thuế chuyển nhượng

 • Theo nguyên tắc chung, việc cung cấp và cho thuê bất động sản được miễn thuế VAT. Tuy nhiên, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, VAT sẽ được tính nếu một tòa nhà mới được bán trước khi tòa nhà được sử dụng lần đầu tiên. Thuế suất VAT áp dụng là 24%

 • Thuế chuyển nhượng áp dụng đối với việc mua lại quyền sở hữu hợp pháp hoặc kinh tế đối với bất động sản ở Hy Lạp và có thể để người mua trả. Giá trị tính thuế của bất động sản được đánh thuế với thuế suất 3%. Trường hợp VAT được tính khi bán một tòa nhà mới, như đã đề cập ở trên, thì không phải nộp thuế chuyển nhượng 3%.

Các khoản lỗ vốn

 • Nếu một khoản lỗ được ghi nhận khi bán tài sản, khoản lỗ này có thể được chuyển sang năm năm và được sử dụng để bù trừ vào các khoản lãi trong tương lai.

 • Theo các quy định của luật khuyến khích, áp dụng cho việc kết hợp kinh doanh hoặc tái cơ cấu doanh nghiệp (các điều khoản về sáp nhập và mua lại) có thể tránh được thuế chuyển nhượng và thuế tăng vốn.

 • Nếu các điều khoản về sáp nhập và mua lại áp dụng thuế chuyển nhượng và thuế thu nhập vốn có thể tránh được.

Chuyển nhượng gián tiếp trong nội bộ ( Từ 1 BĐS Hy Lạp sang 1 Công ty nước ngoài )

Các khoản lãi vốn

Thu nhập từ vốn phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của Hy Lạp với thuế suất 24%.

VAT / Thuế chuyển nhượng

Việc chuyển nhượng cổ phần không phải chịu thuế chuyển nhượng, thuế VAT

Các khoản lỗ vốn

 • Các khoản lỗ phát sinh từ việc bán cổ phiếu có thể được bù trừ vào lợi nhuận của cùng năm hoặc năm năm tiếp theo.

 • Nếu các điều khoản về sáp nhập và mua lại áp dụng thuế chuyển nhượng và thuế thu nhập vốn có thể tránh được.

BeInvestor DịchComments


New York Office
bottom of page