Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Tổng quan quy trình chuyển nhượng bất động sản ở Hy Lạp

Đã cập nhật: 29 thg 4, 2021

Để hoàn tất việc chuyển nhượng một bất động sản, người bán phải cung cấp cho công chứng viên các giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu của mình và các giấy tờ chứng minh không có khoản nợ tương ứng (tùy vào loại bất động sản, vị trí….) nào cho các cơ quan có thẩm quyền. Dưới đây là tất cả các tài liệu bắt buộc, liên quan đến tất cả các loại bất động sản.

Chứng thư

Giấy tờ chứng minh quyền đối với bất động sản của bên bán. Thông thường người bán giữ một bản sao chính thức của chứng thư. Đặc biệt, chứng thư có thể không phải là một tài liệu được công chứng mà có thể là một quyết định của tòa án, trước thư ký tòa án quận. Hơn nữa, trong một số trường hợp, quyền đối với bất động sản được chuyển nhượng bằng miệng do đó không tồn tại văn bản.


Giấy chứng nhận đăng ký chứng thư

Giấy chứng nhận do cơ quan đăng ký đất đai có thẩm quyền cấp cho chủ sở hữu bất động sản sau khi đã đăng ký chứng thư. Trong trường hợp giấy chứng nhận này bị mất, bạn không cần phải lo lắng, bạn có thể xin cấp lại giấy chứng nhận này.


Bản sao tờ địa chính

Nó áp dụng cho các bất động sản nằm trong khu vực được khảo sát địa chính. Một tờ địa chính được cấp cho mỗi bất động sản, trong đó Mã số địa chính Hellenic (KAEK) của bất động sản, chủ sở hữu và các hành vi đăng ký được liệt kê và phản ánh tình trạng pháp lý của bất động sản. Nó được cấp theo yêu cầu của bất kỳ bên nào có quan tâm thông qua kho lưu trữ điện tử của Địa chính Hy Lạp tại văn phòng địa chính địa phương nơi bất động sản tọa lạc.

Trích lục sơ đồ địa chính

Nó phản ánh đường biên và bề mặt của mọi bất động sản nằm trong những khu vực địa chính được khảo sát một cách dễ hiểu, dựa trên các tọa độ cụ thể của Hệ quy chiếu trắc địa quốc gia (EGSA 87).


Sơ đồ địa hình

Sơ đồ địa hình gần đây bao gồm báo cáo của kỹ sư theo luật 651/1977 và 1337/1983, dựa trên hệ tọa độ nhà nước E.G.S.A.'87.


Giấy phép xây dựng

Bản sao được chứng thực từ kho lưu trữ tại cơ quan quản lý đô thị có thẩm quyền về giấy phép xây dựng đã cấp liên quan đến bất động sản được bán.


Bản vẽ giấy phép xây dựng

Bản sao được chứng thực từ kho lưu trữ tại cơ quan quản lý đô thị có thẩm quyền về giấy phép xây dựng đã cấp liên quan đến bất động sản được bán.


Chứng nhận TAP

Đây là chứng nhận do chính quyền địa phương nơi bất động sản tọa lạc cấp. Nó chứng minh không có khoản nợ thuế (được thanh toán qua hóa đơn điện tử) nào đến hạn phải nộp cho chính quyền địa phương. Nói chung, thành phố yêu cầu một chứng thư sở hữu bất động sản, chứng từ thuế E9 và hóa đơn tiền điện cuối cùng và bảo đảm rằng diện tích của bất động sản được thể hiện trong chứng thư khớp với bất động sản đã kê khai trong hóa đơn tiền điện.


Giấy chứng nhận đăng ký quy hoạch thành phố

Nếu bất động sản nằm trong quy hoạch thành phố theo L.1337/1983 và đạo luật thực hiện đã được phê chuẩn sau ngày 24/11/1994 hoặc chưa được phê chuẩn, sau khi mua lại bất động sản, chủ sở hữu phải nộp một bản kê khai cho bộ phận kỹ thuật của thành phố, cùng với toàn bộ hồ sơ chứng minh quyền sở hữu của mình đối với bất động sản cụ thể. Do đó, trong trường hợp người đó muốn bán bất động sản này, người đó phải làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận tại cơ quan nêu trên về việc đã nộp tờ khai này.


Báo cáo phí quy hoạch thành phố

Nếu bất động sản đã được đưa vào quy hoạch thành phố theo luật 1337/1983 và đạo luật thực hiện đã được phê chuẩn, bất kể thời gian thực hiện, chủ sở hữu bất động sản phải cung cấp giấy chứng nhận rằng bất động sản của mình không có nợ lệ phí phát sinh do việc đưa bất động sản vào quy hoạch.


Giấy chứng nhận thuế bất động sản

Một giấy chứng nhận do cơ quan thuế có thẩm quyền cấp cho chủ sở hữu của bất động sản chứng minh rằng bất động sản của họ đã được kê khai bất động sản trong vòng 5 năm qua và bất động sản này không phải nộp thuế trong những năm đó. Để được cấp giấy