top of page
Students Taking Exams
beinvestor - bất động sản quốc tế.png
V2 Development.png

Tổng quan quy trình chuyển nhượng bất động sản ở Hy Lạp

Đã cập nhật: 29 thg 4, 2021

Để hoàn tất việc chuyển nhượng một bất động sản, người bán phải cung cấp cho công chứng viên các giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu của mình và các giấy tờ chứng minh không có khoản nợ tương ứng (tùy vào loại bất động sản, vị trí….) nào cho các cơ quan có thẩm quyền. Dưới đây là tất cả các tài liệu bắt buộc, liên quan đến tất cả các loại bất động sản.

Chứng thư

Giấy tờ chứng minh quyền đối với bất động sản của bên bán. Thông thường người bán giữ một bản sao chính thức của chứng thư. Đặc biệt, chứng thư có thể không phải là một tài liệu được công chứng mà có thể là một quyết định của tòa án, trước thư ký tòa án quận. Hơn nữa, trong một số trường hợp, quyền đối với bất động sản được chuyển nhượng bằng miệng do đó không tồn tại văn bản.


Giấy chứng nhận đăng ký chứng thư

Giấy chứng nhận do cơ quan đăng ký đất đai có thẩm quyền cấp cho chủ sở hữu bất động sản sau khi đã đăng ký chứng thư. Trong trường hợp giấy chứng nhận này bị mất, bạn không cần phải lo lắng, bạn có thể xin cấp lại giấy chứng nhận này.


Bản sao tờ địa chính

Nó áp dụng cho các bất động sản nằm trong khu vực được khảo sát địa chính. Một tờ địa chính được cấp cho mỗi bất động sản, trong đó Mã số địa chính Hellenic (KAEK) của bất động sản, chủ sở hữu và các hành vi đăng ký được liệt kê và phản ánh tình trạng pháp lý của bất động sản. Nó được cấp theo yêu cầu của bất kỳ bên nào có quan tâm thông qua kho lưu trữ điện tử của Địa chính Hy Lạp tại văn phòng địa chính địa phương nơi bất động sản tọa lạc.

Trích lục sơ đồ địa chính

Nó phản ánh đường biên và bề mặt của mọi bất động sản nằm trong những khu vực địa chính được khảo sát một cách dễ hiểu, dựa trên các tọa độ cụ thể của Hệ quy chiếu trắc địa quốc gia (EGSA 87).


Sơ đồ địa hình

Sơ đồ địa hình gần đây bao gồm báo cáo của kỹ sư theo luật 651/1977 và 1337/1983, dựa trên hệ tọa độ nhà nước E.G.S.A.'87.


Giấy phép xây dựng

Bản sao được chứng thực từ kho lưu trữ tại cơ quan quản lý đô thị có thẩm quyền về giấy phép xây dựng đã cấp liên quan đến bất động sản được bán.


Bản vẽ giấy phép xây dựng

Bản sao được chứng thực từ kho lưu trữ tại cơ quan quản lý đô thị có thẩm quyền về giấy phép xây dựng đã cấp liên quan đến bất động sản được bán.


Chứng nhận TAP

Đây là chứng nhận do chính quyền địa phương nơi bất động sản tọa lạc cấp. Nó chứng minh không có khoản nợ thuế (được thanh toán qua hóa đơn điện tử) nào đến hạn phải nộp cho chính quyền địa phương. Nói chung, thành phố yêu cầu một chứng thư sở hữu bất động sản, chứng từ thuế E9 và hóa đơn tiền điện cuối cùng và bảo đảm rằng diện tích của bất động sản được thể hiện trong chứng thư khớp với bất động sản đã kê khai trong hóa đơn tiền điện.


Giấy chứng nhận đăng ký quy hoạch thành phố

Nếu bất động sản nằm trong quy hoạch thành phố theo L.1337/1983 và đạo luật thực hiện đã được phê chuẩn sau ngày 24/11/1994 hoặc chưa được phê chuẩn, sau khi mua lại bất động sản, chủ sở hữu phải nộp một bản kê khai cho bộ phận kỹ thuật của thành phố, cùng với toàn bộ hồ sơ chứng minh quyền sở hữu của mình đối với bất động sản cụ thể. Do đó, trong trường hợp người đó muốn bán bất động sản này, người đó phải làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận tại cơ quan nêu trên về việc đã nộp tờ khai này.


Báo cáo phí quy hoạch thành phố

Nếu bất động sản đã được đưa vào quy hoạch thành phố theo luật 1337/1983 và đạo luật thực hiện đã được phê chuẩn, bất kể thời gian thực hiện, chủ sở hữu bất động sản phải cung cấp giấy chứng nhận rằng bất động sản của mình không có nợ lệ phí phát sinh do việc đưa bất động sản vào quy hoạch.


Giấy chứng nhận thuế bất động sản

Một giấy chứng nhận do cơ quan thuế có thẩm quyền cấp cho chủ sở hữu của bất động sản chứng minh rằng bất động sản của họ đã được kê khai bất động sản trong vòng 5 năm qua và bất động sản này không phải nộp thuế trong những năm đó. Để được cấp giấy chứng nhận và sử dụng đúng mục đích trong hợp đồng mua bán, các thông tin của bất động sản phải trùng khớp với thông tin đã kê khai trên các tờ khai thuế liên quan, nếu không phải được chỉnh sửa trước khi chuyển nhượng bất động sản. Nếu thủ tục hợp pháp hóa đô thị đã diễn ra, thì diện tích của bất động sản cũng cần được đưa vào giấy chứng nhận thuế bất động sản tương ứng cho những năm sau khi hợp pháp hóa.


Giấy chứng nhận thuế thừa kế/đóng góp/hiến tặng của cha mẹ

Cơ quan thuế cấp cho chủ sở hữu bất động sản của người lập di chúc, người hiến tặng hoặc cha mẹ rằng không có khoản thuế thừa kế/thuế cho tặng tài sản nào đến hạn cần thanh toán. Giấy chứng nhận này được yêu cầu khi chứng thư của người bán là tài sản thừa kế, tài sản được cho tặng hoặc được bố mẹ hiến tặng.


Giấy chứng nhận thông quan thuế

Cơ quan thuế có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho chủ sở hữu bất động sản, chứng nhận không có khoản nợ nào đối với bất kỳ cơ quan hoặc tổ chức nào. Chứng nhận này về cơ bản được phát hành thông qua trang web của Bộ Tài chính với sự hỗ trợ của kế toán của người chủ sở hữu. Trường hợp các khoản nợ đến hạn làm cản trở việc cấp giấy chứng nhận, chủ sở hữu cần liên hệ với cơ quan thuế và xin cấp giấy chứng nhận hoàn thuế với điều kiện công chứng viên khấu trừ số nợ đó ra khỏi giá bán sau hợp đồng mua bán (được hiểu rằng số tiền giữ lại phải thấp hơn giá bán).


Giấy chứng nhận hiệu suất năng lượng

Một tài liệu được Bộ Môi trường công nhận do kiểm toán viên năng lượng ban hành và phản ánh hiệu suất năng lượng của tòa nhà, được phân loại theo cấp năng lượng (A + đến H), đồng thời kiểm toán viên liệt kê các đề xuất của mình để cải thiện hiệu quả năng lượng của tòa nhà. Nó được yêu cầu cho tất cả các tòa nhà trên tổng bề mặt 50 m2.


Chứng nhận của kỹ sư

Đó là giấy chứng nhận được cấp theo L.4495 / 2017 và xác nhận rằng bất động sản không được xây dựng bất hợp pháp hoặc rằng tòa nhà có tồn tại và việc sử dụng tòa nhà phù hợp với giấy phép xây dựng. Trong trường hợp các công trình hoặc việc sử dụng bất hợp pháp đã diễn ra, chứng nhận này xác nhận rằng tất cả các công trình xây dựng hoặc sử dụng bất hợp pháp đã được giải quyết theo luật hợp pháp hóa và tất cả các khoản phạt đã được thanh toán. Trong trường hợp các công trình xây dựng hoặc sử dụng được hợp pháp hóa, một giấy chứng nhận đã hoàn thành quá trình hợp pháp hóa cũng như giấy chứng nhận của kỹ sư thể hiện các điểm bất hợp pháp cũng được yêu cầu.


Giấy chứng nhận cho phép xây dựng

Trong trường hợp đất chưa được xây dựng, bạn có thể nộp đơn lên cơ quan có thẩm quyền về địa điểm của bất động sản đó để được cấp giấy chứng nhận an toàn với các điều khoản xây dựng được áp dụng và phân loại lô đất như đất xây dựng.


Giấy chứng nhận bảo hiểm

Bắt buộc phải có nếu người bán là thể nhân, pháp nhân thuộc bất kỳ hình thức nào, hoặc thành viên của công ty, người quản lý trong công ty TNHH, hoặc giám đốc điều hành tại SA, có trách nhiệm thanh toán các khoản bảo hiểm cho các tổ chức bảo hiểm công (EFKA), hoặc nếu giấy phép xây dựng đã được cấp dưới tên của người bán (không nhất thiết phải đề cập đến bất động sản được bán) trong vòng một thập kỷ trước khi hợp đồng mua bán xảy ra.


Chứng nhận thủy lợi

Nếu bất động sản nằm trong mạng lưới thủy lợi thì cần phải có giấy chứng nhận xác nhận không phải trả phí thủy lợi. Nó chỉ áp dụng cho các bất động sản nằm ngoài phạm vi định cư (khu đất nông nghiệp) – dù đã được xây dựng hay chưa.Comments


New York Office
bottom of page